INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

przekazana w trybie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „BDB CONSULTING” sp. z o.o., ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000096367, NIP 7281292267, REGON 471372700, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Możesz się z nami skontaktować pod nr tel. 42 636 22 30 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@bdbconsulting.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane możemy przetwarzać w związku z:

 • wysłaniem przez Ciebie zgłoszenia w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej,
 • podjęciem współpracy z nami w zakresie oferowanych przez nas usług,
 • podjęciem współpracy z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą / reprezentowanym przez Ciebie podmiotem i podaniem nam przez niego Twoich danych na potrzeby kontaktu w ramach takiej współpracy,
 • zgłoszeniem przez Ciebie chęci otrzymywania drogą elektroniczną newslettera lub wiadomości zawierających informacje o naszych usługach.

Przetwarzane przez nas dane to najczęściej Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe. Jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą podejmującym z nami współpracę przetwarzamy także Twój NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego i ewentualnie inne dane określone w zawartej z nami umowie.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane możemy przetwarzać w następujących celach:

 • Jeżeli skierowałeś do nas mail lub zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej – przetwarzamy dane w celu odpowiedzi na wysłany mail lub zgłoszenie [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO]; jeżeli mail/zapytanie dotyczy przesłania naszej oferty, Twoje zapytanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dane przetwarzamy do czasu obsługi zgłoszenia w ramach formularza kontaktowego, względnie – złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
 • Jeżeli podjęliśmy współpracę z Tobą – przetwarzamy dane w celu wykonania umowy i na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], na potrzeby procesu ustalenia i dochodzenia związanych z umową roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] oraz w celu realizacji ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; dane przetwarzamy do czasu wykonania / wygaśnięcia umowy, a po tym czasie – tylko, jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone, np. w celu dochodzenia roszczeń albo przechowywania dokumentacji księgowej;
 • Jeżeli jesteś pracownikiem / zleceniobiorcą / przedstawicielem naszego kontrahenta, wskazanym przez niego jako osoba do kontaktu – przetwarzamy dane na potrzeby komunikacji w celu realizacji umowy łączącej nas z naszym kontrahentem [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; dane przetwarzamy do czasu zakończenia współpracy lub zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu;
 • Jeżeli zamówiłeś nasz newsletter lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje o naszych usługach – przetwarzamy dane w celu wysyłania ww. materiałów na podany adres e-mail [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną]; dane przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody;

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane możemy przekazać, w niezbędnym zakresie, podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem naszej firmy i realizacją naszych usług, jak np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek, zapewniającym usługi prawne oraz podwykonawcom naszych usług. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak uniemożliwić zawarcie umowy lub prawidłową realizację naszych obowiązków związanych z zawartą umową; nie będzie również możliwa odpowiedź na zgłoszenie w formularzu kontaktowym albo przesłanie newslettera lub informacji o naszych usługach.

Prawa związane z przetwarzaniem danych  

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym pozyskania ich kopii,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyjątków określonych prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych, np. gdy istnieje wątpliwość, czy dane nie są przetwarzane w nadmiernym zakresie
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • prawo do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Nie podejmujemy, przy wykorzystaniu posiadanych danych osobowych, decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W celu skorzystania ze powyższych praw skontaktuj się z nami pod ww. numerem telefonu lub adresem e-mail.